سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
م. آیت ا..بروجردی.سال 86 
مدرس 
 
 
رسائل .برائت  
تدریس 
م.آیت ا..بروجردی86 
مدرس 
 
 
مکاسب:خیارات1 
تدریس 
م.آیت ا...بروجردی 87 
مدرس 
 
 
مکاسب:محرمه 
تدریس 
م .آیت ا..بروجردی 87 
مدرس 
 
 
رسائل:قطع وظن 
تدریس 
م .آیت ا..بروجردی 88 
مدرس 
 
 
مکاسب:بیع 1 
تدریس 
م.آیت ا...بروجردی 86 
مدرس 
 
 
رسائل:استصحاب دوره1 
تدریس 
م .آیت ا..بروجردی 88 
مدرس 
 
 
رسائل:استصحاب دوره2 
تدریس 
تهران82 
مدرس 
 
 
فلسفه :بدائه الحکمه دوره1 
تدریس 
مدرسه 
مدرس 
 
 
فلسفه :بدائه الحکمه دوره2 
تدریس 
م .آیت ا..بروجردی 88 
مدرس 
 
 
فلسفه :بدائه الحکمه دوره3 
تدریس 
مدرسه 
مدرس 
 
 
کلیات علم کلام 
تدریس 
مدرسه کرمانیهاسال77 
مدرس 
 
 
شرح لمعه جلد1 
تدریس 
مدرسه کرمانیها80 
مدرس 
 
 
شرح لمعه جلد2 
تدریس 
مدرسه کرمانیهاسال72ببعد 
مدرس 
 
 
ادبیات عربی :چندین دوره 
تدریس 
مدرسه خان 
مدرس 
 
 
پایه دهم حوزه